اخبار

اولین کنفرانس مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی در تاریخ 23 لغایت 24 آبان 1397 در مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار خواهد شد.

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست